Danh sách bài toán

Chọn một bài toán để chia sẻ ý tưởng của bạn hoặc bình chọn cho ý tưởng bạn yêu thích!

Lĩnh vực theo chiều ngang
Hạ tầng số
Nền tảng số
Dữ liệu số
Ứng dụng số
Dịch vụ số
An toàn thông tin
Khác
Lĩnh vực ưu tiên trong CĐS QG
Y tế
Giáo dục
Tài chính - Ngân hàng
Nông nghiệp
Vận tải - Logicstic
Năng lượng
Tài nguyên - môi trường
sản xuất thông minh
Khác
Các trụ cột của CĐS QG
Chính phủ số
Kinh tế số
Xã hội số
Khác
Đối tượng sử dụng
Cơ quan
Doanh nghiệp
Người dân
Khác
Theo cấp hành chính
Bộ ngành
Tỉnh thành
Quận huyện
Phường xã
Khác
Tình trạng
Đã có giải pháp
Có một phần giải pháp
Chưa có giải pháp
Khác

Không tìm thấy bài toán