Giới thiệu về Bài toán Chuyển đổi số

Cổng thông tin các bài toán Chuyển đổi số nhằm công bố công khai các bài toán chuyển đổi số từ cấp địa phương đến cấp bộ, ngành, quốc gia. Công bố lời giải cho các bài toán chuyển đổi số và phổ biến các kính nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình hướng tới mục tiêu đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số thông qua các nền tảng số Make in Việt Nam.

Cơ quan chủ quản Cổng: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.